">

 

 

Tårnet i 50 år
Skrevet af Benny Brinch i 1981, og bragt i programbladet for Svendborg Turneringen, 20.-29. juli 1981.


Skakklubben Tårnet blev stiftet den 27. november 1931 som en udløber af KFUM's sociale arbejde og havde i mange år til huse i fritidshjemmet ved Mølledammen. Den eneste tilknytning til KFUM i dag er, at en eventuel formue ved klubbens ophør tilfalder KFUMs fritidshjem i Svendborg, jævnfør paragraf 6 i klubbens love.

Skakbladet nr. 11 november 1932:
"Under 3. hovedkreds er indmeldt Skakklubben "Taarnet", Svendborg, med 7 medlemmer. Formand Kr. Kristensen, KFUM's sociale hjem. Spilleaften fredag i KFUM's sociale hjem."

I 1930'erne og i begyndelsen af 1940'erne gik klubben fint, men i årene omkring 1947-48 syntes klubben at befinde sig i en bølgedal. En stærkt medvirkende årsag var, at klubben manglede et ordentligt spillelokale. Det er i det hele taget et karakteristisk træk i klubbens historie, at der har været problemer med at få spillelokaler.

I oktober 1950 flyttede man til fritidshjemmet i Dronningemaen, og her syntes man at have befundet sig godt. I hvert fald flyttede man først herfra i 1958 efter en bevæget debat, hvor den mangeårige formand Valdemar Jørgensen meldte sig ud af klubben i protest!

Fra fritidshjemmet flyttede man ned i SSK’s lokaler. Her var man 1 år. Så gik turen til afholds-hotellet, hvor man også kun var 1 sæson. I 1960 kom man til Borgerforeningen, og i slutningen af 1960’erne til SG-Hallen. Midt i 1970’erne befandt klubben sig på på adressen Odensevej 1, og i dag, hvor bestyrelsen arbejder hektisk på at finde nye lokaler nok en gang, befinder klubben sig i Tåsingehallen. Det er planen at få lokaler i det centrale Svendborg.

Medlemstallet har været stærkt svingende gennem årene. Ved klubbens start i 1931 var der kun ca. 20 medlemmer. I midten af 1950’erne kunne man i en klubkamp stille med 34 spillere.

En stærk nedgangsperiode fulgte efter flytningen fra fritidshjemmet i 1958. Til den omtalte stærkt bevægede generalforsamling var mødt 35 medlemmer. Næste år mødte kun 18 medlemmer.

I 1979 havde klubben sit største medlemstal, nemlig mere end 50 medlemmer. Samme år blev klubben tildelt Fyns Skak Unions initiativpræmie, fordi Tårnet ”…i særlig grad har formået at kanalisere gymnasie- og skoleskakspillere ind i Dansk Skak Union, og at klubben har kæmpet sig op til at blive en af Fyns største.”  Æren for initiativpræmien tilkom især klubbens formand Ejvind Jensen og tidligere formand Ebbe René Frederiksen, der underviste unge og nye spillere.

Men flytningen til Tåsingehallen i 1979 har nok betydet et afbræk i klubbens udvikling og vækst på grund af hallens lidt afsides beliggenhed.

Den store tilgang i slutningen af 1970’erne af helt unge spillere, samtidig med en afgang af ældre spillere har betydet problemer for klublivet. Tårnet var i 1979 en af de klubber i Danmark, der havde procentvis flest juniorer.

Der var tidligere i Svendborg 3 skakklubber. Arbejderskakklubben og Svendborg Skakklub (grundlagt 1896) eksisterer ikke mere.

På den i mere end én forstand historiske dato 9. april 1940 slog Tårnet Svendborg Skakklub for første gang i en match. Derefter vandt Tårnet 6 år i træk. Der blev sædvanligvis spillet 2 matcher om året. På grund af krigens restriktioner fremmedes det lokale skakliv.

I 1950 indledtes en byturnering, hvor de 3 klubber deltog. I 1958 vandt Waagner Nielsen fra Tårnet byturneringen med gevinst i alle partier. Waagner Nielsen vandt også bymesterskabet ved andre lejligheder. I 1958 kom 30 af de 44 deltagende spillere fra Tårnet. Arbejderskakklubben var på dette tidspunkt gået ind, og Svendborg Skakklub sang på sidste vers. Byturneringen blev spillet sidste gang i 1963. Næsten alle spillere var da fra Tårnet.

I 1930'erne blev generalforsamlingen holdt på "Vindmøllergården" i Skårup. Ejeren, der hed Andersen, beværtede klubbens medlemmer med kaffe. Her begyndte skikken med at afslutte en generalforsamling med lynskak. Man fik i begyndelsen kun 2½ minut til hele partiet. Andersen udsatte en præmie til vinderen af lynturneringen.

Andersen var tillige ivrig KFUM'er. Når generalforsamlingen var forbi, sang man en salme og bad fadervor. Det var stærkt på tale at indføre samme skik på de almindelige klubaftener, men det kunne der ikke rigtig opnås enighed om. Enden på det blev, at medlemmerne forpligtigede sig til ikke at bande på klubaftenerne.

På samme tid blev det også vedtaget, at man i klubben var du's og på fornavn.

I slutningen af af 1930'erne og begyndelsen af 1940'erne holdt klubben også andre selskabelige sammenkomster med deltagelse af ægtefæller. Man mødte festklædt og lod sig underholde blandt andet med højtlæsning. Der serveredes kaffe med brød og diverse små og store kager.

Klubben har aldrig fostret de helt stærke spillere, men der er grund til at nævne Viggo Pedersen, som en af de mest fremtrædende. Han vandt sit første klubmesterskab i 1936 og det sidste i 1958. I alt 18 klubmesterskaber blev det til. Viggo Pedersen spillede i en 3-årig periode både i Svendborg Skakklub og Tårnet. I et turneringsår vandt han klubmesterskabet i både Svendborg Skakklub og Tårnet samtidig med, at han også vandt bymesterskabet.

Af andre klubmestre kan nævnes Harry Godtfredsen, der vandt i 1962. Harry Godtfredsen blev æresmedlem af klubben i 1964, og har været medlem fra 1932, dvs. i 49 år! Harry Godtfredsen var klubbens formand i 18 år. Han blev udnævnt til amtskredsformand i 1953, og fik senere tildelt Dansk Skak Union’s hæderstegn.

Det er kendetegnende for klubbens ”gennemtræk”, at der i dag kun er 2 spillere i klubben, der har været klubmestre. Det er klubbladets redaktør Benny Brinch og den nuværende altdominerende mester Morten Pedersen. Morten Pedersen har uden nederlag vundet mesterskabet de sidste 2 år, og er netop i år udnævnt til mesterspiller. Det skal dog nævnes, at Jeppe Frederiksen efter ratingtal at dømme, er den stærkeste spiller, men han har ikke haft mulighed for at deltage i klubturneringen. Derimod har Jeppe Frederiksen fået et meget fint resultat på mesterrækkeholdets førstebræt i sæsonen 1980-81.

Klubmesteren fra 1959 Waagner Nielsen var elitespiller og VM-semifinalist i korrespondanceskak.

Den stærkeste spiller i nyere tid, har nok været Allan Boldt, der nu kun er passivt medlem af klubben.

Der er i klubben en vis mangel på rutinerede spillere, selv om mesterrækkeholdet i mange år har fastholdt en placering i midten, og til tider har været med i oprykningskapløbet til 3. division. I sæsonen 1980-81 blev Tårnet nr. 2.

Fra 1977 har Tårnet udgivet et regelmæssigt kommende klubblad under navnet ”Taarnet”. Dette klubblad er først og fremmest beregnet på intern kommunikation. Men der har også været bragt mange partier og teoriartikler. Også ikke-medlemmer kan abonnere på bladet. Det udkommer 8 gange årligt.

I 1956 fejrede Tårnet 25 års jubilæum bl.a. med besøg af Bent Larsen, der spillede simultan mod 50 sydfynske spillere. Bent Larsen var da netop vendt hjem fra olympiaden i Moskva, hvor han blev turneringens topscorer på 1. bræt og sikrede sig titlen som stormester.

Klubbens 40 års jubilæum blev også fejret på behørig vis. Vinderen af invitationsklassen blev Harald Enevoldsen. På en delt 2. plads kom Danmarks første internationale mester, Jens Enevoldsen, Sigfred From og Ebbe Pagh Schultz. Veteranklassen blev vundet af Viggo Pedersen. Ved samme lejlighed blev der også afholdt en holdkamp blandt sydfynske klubber uden større succes for Tårnet.

Ebbe Pagh Schultz var i øvrigt tidligere medlem af Tårnet. Han var en af initiativtagerne til udbryderklubben fra Århus Nordre, ”1968”, sammen med Benny Brinch, der nu er medlem af Tårnet. Ole Dahl er også en spiller med forbindelse til både Tårnet og ”1968”. Han startede i Tårnet, og spillede senere i mange år i ”1968”.

Denne turnering i anledning af Tårnets 50 års jubilæum er blevet til på formanden Ejvind Jensens initiativ. Ejvind Jensen har, sammen med Erik Soergel, stort set uden hjælp fra andre, varetaget hele det store forberedelsesarbejde med turneringen. Klubben skylder dem stor tak herfor.

Gennem de senere år har der været et godt samarbejde mellem Tårnet og Svendborg Handelsskole, der beredvilligt har stillet lokaler til rådighed ved forskellige turneringer, blandt andet hurtigskakturneringer de sidste 2 år og Tårnets første koordinerede turnering i 1980, der var en slags generalprøve på turneringen i år. Ved en lynturnering i 1979 i anledning af Svendborg Handelsskoles 100 års jubilæum, stod skolen som sponsor.

Også i forbindelse med dette års jubilæumsturnering, har skolen udvist stor velvilje ved at stille lokaler, kantine, trykkefaciliteter og EDB-udstyr til rådighed for klubben.

Jubilæumsturneringens hovedsponsor er Handelsbanken, der har stillet et pænt beløb til rådighed. Harald Halberg A/S har endvidere støttet turneringen. Men også Svendborg Kommune har økonomisk og på anden vis stillet sig positiv over for dette arrangement. Endelig er der modtaget støtte fra Dansk Skak Union, Fyns Skak Union og Dansk Skak Unions Støtteforening foruden diverse annoncører.

Tårnet benytter lejligheden til at takke alle for den ydede bistand til at skabe de fornødne rammer for en forhåbentlig god turnering.