LOVE for ”Skakklubben Tårnet”, Svendborg

 

1.

Klubbens navn er ”Skakklubben Tårnet”, og dens hjemsted er Svendborg.

Skakklubben Tårnets formål er at udvikle og fremme kendskabet til og interessen for skakspillet i nærområdet.

2.

Under fuld hensyntagen til klubbens værdigrundlag er det Skakklubben Tårnets vision at skabe en attraktiv skakklub, hvor lysten til at spille skak sammen med andre uanset alder og køn er den drivende kraft for klubbens aktiviteter.

3.

Skakklubben Tårnet arbejder ud fra nedenstående værdigrundlag, som er fælles for alle klubbens medlemmer. Værdigrundlaget kan kun ændres af et flertal på generalforsamlingen. Skakklubben Tårnets værdier:

 • skakspillet er rammen om alle aktiviteter – såvel konkurrencemæssige som sociale
 • det skal være hyggeligt at spille i Skakklubben Tårnet
 • alle medlemmer er ligeværdige
 • vi behandler hinanden med respekt
 • vi støtter hinanden med at blive bedre til spillet
 • vi spiller for at vinde

4.

Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.
Den ordinære generalforsamling, som Tårnet afholder i maj måned, bliver indvarslet i klubbladet og/eller ved opslag i spillelokalet.

Dagsorden ophænges i spillelokalet senest 2 uger før generalforsamlingen bliver afholdt.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når 2 medlemmer af bestyrelsen træffer beslutning herom, og den skal afholdes, såfremt ¼ af klubbens medlemmer skriftligt afgiver begæring herom.
Ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles senest 2 uger forud for afholdelse. Indvarslingen skal ske ved brev til samtlige medlemmer, og indeholde dagsorden.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

 • valg af dirigent
 • bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed siden sidste generalforsamling
 • bestyrelsens planer for det kommende år
 • forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 • fastsættelse af kontingent
 • fastsættelse af spilledag, -tid og –sted
 • forslag fra medlemmer
 • valg af formand for 2 år (vælges de ulige år)
 • valg af kasserer for 2 år (vælges de lige år)
 • valg af bestyrelsesmedlem(mer) for 2 år
 • valg af bestyrelsessuppleant for 1 år
 • valg af revisor for 2 år (vælges de ulige år)
 • valg af revisorsuppleant for 1 år
 • eventuelt

 

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen med skiftevis 1 og 2 medlemmer på valg (1 medlem på ulige år og 2 medlemmer på lige år). Afgørelserne træffes ved almindeligt stemmeflertal.

5.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der konstituerer sig med næstformand, sekretær og PR-mand, mens formanden og kassereren vælges af generalforsamlingen.

Bestyrelsen optræder på klubbens vegne og kan under ansvar over for generalforsamlingen disponere til klubbens bedste og missionens fremme. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved lige stemmetal er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen kan ikke træffe beslutninger, der strider mod klubbens værdigrundlag.

Bestyrelsen fører protokol over klubbens virksomhed.

 

6.

Bestyrelsen bør i videst udstrækning sørge for, at der afholdes turneringer, som er tilgængelige for alle klubbens medlemmer.

Til at lede turneringerne vælger bestyrelsen nogle turneringsledere/dommere og fastsætter reglerne for turneringerne.

7.

Klubbens medlemmer må ikke foretage handlinger, der strider imod klubbens formål, vision og værdigrundlag.

8.

Forandringer i klubbens love kan kun ske på den årlige generalforsamling, og kun såfremt forslag med forandringernes ordlyd er opslået sammen med dagsorden i spillelokalet. Forandringer i klubbens love kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer derfor.

 

9.

Beslutning om opløsning af klubben kan kun ske på en generalforsamling, hvor ¾ af medlemmerne er til stede, 2/3 af de mødte stemmer for opløsning, og forslaget er optaget som et selvstændigt punkt på dagsordenen.
Dersom en sådan generalforsamling ikke er beslutningsdygtig, afholdes en ny generalforsamling tidligst 3 uger senere, indvarslet efter reglerne for den ekstraordinære generalforsamling og uden begrænset beslutningsdygtighed.

Skulle klubben ophøre med at bestå, tilfalder dens eventuelle formue Fyns Skakunion.

10.

Tvivl om forståelsen af disse love afgøres af generalforsamlingen.